കേരളീയരുടെ ദേശീയോത്സവമായ ഓണത്തോടു അനുബന്ധിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ നമുക്കറിയാം…..

സപ്ലൈകോയുടെ ഓണം മേളകള്‍ 2018 ഓഗസ്റ്റ് 10 മുതൽ

സപ്ലൈകോയുടെ ഓണം മേളകള്‍ 2018 ഓഗസ്റ്റ് പത്തിനു ജില്ലാതല മേളകളോടെ തുടങ്ങും. താലൂക്കിലെ മേളകള്‍ ഓഗസ്റ്റ് 16–നും നിയോജക മണ്ഡലാടിസ്ഥാനത്തിലുളള ഓണം മാര്‍ക്കറ്റുകളും സപ്ലൈകോ വില്പന ശാലകളോടനുബന്ധിച്ചുളള…

Continue Reading →

പത്തുകോടി രൂപ ഒന്നാം സമ്മാനവുമായി ഓണം ബമ്പർ ഭാഗ്യക്കുറി….

പത്തുകോടി രൂപ ഒന്നാം സമ്മാനവും നിരവധി മറ്റു സമ്മാനങ്ങളുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഓണം ബമ്പർ ഭാഗ്യക്കുറി. അറുപത്തിയഞ്ച് കോടി പതിനൊന്നര ലക്ഷം രൂപയാണ് മൊത്തം സമ്മാനത്തുക. സംസ്ഥാന…

Continue Reading →